جلسه اول کرسی های آزاد اندیشی-(1397/07/23)

در اولین گام اجرای توصیه های راهبردی حضرت امام خامنه ای و تقویت بنیان های تئوریک و اعتقادی جبه جوانان حزب اللهی برآن شدیم تا به برگزاری ده شب کرسی های آزاد اندیشی بر اساس آنچه که در امروز انقلاب اسلامی بیشتر محسوس است احتمام ورزیم

از این رو در فتح الباب این جلسات پای صحبت دو تن از دلسوزان این نظام مباحث تئوریک روز را به بحث مناظره نشستیم

استادان مبحث اول : استاد محسن رجائی و سید حسن میرزائی

متن و صوت جلسه به زودی در همین صفحه ارائه خواهد شد

شرح و معرفی اساتید شرکت کننده بزودی....

نظرات (0)

نظر خود را ثبت کنید.