گیاه پزشکی

فواید کود کمپوست-(1395/04/12)

12 تیر 1395 / 2 نظر
1. در ایجاد کشاورزی پایدار مناسب است و از کاهش محصول جلوگیری کرده و باعث افزایش آن می گردد. 2. ذخیره کننده بزرگی از عناصر و آب بوده و به این ترتیب اعتماد و دلگرمی کشاورزان با استفاده از آن در مزارع بیشتر می شود و قابلیت ذخیره آب در خاک را افزایش می دهد. 3. باعث بهبودی