اشتغال

اولین جلسه با مدیر موسسه نذر اشتغال امام حسین (ع) اصفهان

04 بهمن 1394 / 0 نظر
روز یکشنبه 27  دی ماه در راستای خود کفایی محرومین شهرستان، اولین جلسه اشتغال محرومین مشارکت مدیر موسسه خیریه نذر و امامت جمعه زرین شهر در محل دفتر موسسه نذرتشکیل شد و ضمن برسی ساز وکار فعالیت موسسه نذر و بررسی مشکلات در سر راه اشتغال به خصوص اشتغال محرومین شهرستان ،